O ŠKOLE

Škola křesťanského života a evangelizace (dále jen Škola) je šestiletým formačním hnutím. Bylo založeno v r. 1998; od té doby se rozšířilo do mnoha zemí Evropy a USA. Jeho cílem je uvést účastníky do plnosti pochopení křesťanského života a tím je připravit, aby se mohli stát obnovující silou v Církvi, farnosti, nebo i v různých světských sdruženích, hnutích, event. společenstvích. Cílem není pouze předávání víry, ale především uvedení účastníků do živého vztahu s Bohem.

Každý rok tvoří 4 setkání: 3x víkendové setkání (podzim, zima, jaro) a 1x desetidenní setkání v létě.

Počáteční roky formace vedou účastníky ke zralé víře, další roky formace jim mají pomoci v nalezení svého místa v Církvi a v aktivní službě. Poslední rok je věnován prohloubení duchovního života.

V přednáškách se využívá bohatství jednotlivých spiritualit. Např. v přednáškách o vnitřním životě a o modlitbě čerpáme ze školy sv. Benedikta, Františka z Asissi, Terezie z Avily, Jana z Kříže, Terezie z Lissieux, Ignáce z Loyoly, Serafina Sarowského. Při výkladu učednictví využíváme materiály a knihy Františka Blachnickeho a Hose Prado Floresa. V otázkách osvobození používáme knihy Neala Lozana, kardinála C. Martiniho a manuál Anonymních alkoholiků. Kromě zmíněných zdrojů se v materiálech používaných „Školou“ objevují i zkušenosti jiných autorů a hnutí v Církvi.

Program Školy:

1. rok - Stupeň 0. Základ víry

 • Kerygma (základ víry) z pohledu Davida, Abrahama a Panny Marie.

2. rok: Stupeň 1. Učednictví - být učedníkem Krista

 • Hlásání Kerygmatu (podklady společenství Oáza, o. Fr. Blachnického a materiálů kurzu Alfa) - 12 dní (léto).
 • Základy učednictví - jak formovat svůj život, abychom se stali učedníky Ježíše (P. Flores: Formace učedníků) - 3 dny (podzim).
 • Kurz Dabar o Božím slově - 3 dny (zima).
 • Duch Svatý, jeho úloha v životě učedníků Ježíše - 3 dny (jaro).
 • V čase mezi jednotlivými formačními víkendy Školy práce v místě bydliště - doma, ve farnosti, v malých skupinkách při faře, v jiných společenstvích, atd.

3. rok - Stupeň 2. Cesta ke svobodě

 • Biblická témata, která poukazují na osobní osvobození od moci hříchu, zlozvyků a slabostí (podklady společenství Oáza o. Fr. Blachnického, kard. Martini, Mojžíš). Témata na základě nauky sv. Ignáce z Loyoly - duchovní rozlišování a realita duchovního boje - 12 dní (léto).
 • Témata z oblasti mezi psychologií a teologií, které vedou k sebepřijetí (jak mně vidí Bůh, jak se sám vidím J. McDowell) - 3 dny (podzim).
 • Témata na základě 12 kroků AA – Anonymních alkoholiků, cesta k osvobození - 9 dní (podzim, zima, jaro).

4. rok - Stupeň 3. Společenství

 • Společenství (materiály společenství Oáza a komunity Archa Jeana Vaniera) - 12 dní (léto).
 • Animátor malého společenství.
 • Křesťanská antropologie (o. Fr. Blachnický, K. Wojtyla a jiní) - 9 dní (podzim, zima, jaro).

5. rok - Stupeň 4. Služba

 • Evangelizace (Blachnický, Flores, Bukowiecki, Kurzy Alfa).
 • Animátor přímluvné modlitby.
 • Animátor modlitby chval.
 • Semináře tvořivosti (pantomima, tanec, drama).
 • Vedoucí společenství.

6. rok - Stupeň 5. Upevnění, rozvoj

 • Teologie vnitřního života.

Rozvrh jednoho dne Školy

 • Tichá modlitba s úvodem a kurzem vnitřní modlitby
 • Snídaně
 • Společné chvály 30min.
 • 2x přednáška á 45min.
 • Mše svatá
 • Oběd
 • Volný čas 2hod - odpočinek, možnost adorace, zpovědi, rozhovoru, přímluvné modlitby
 • Přednáška 45min.
 • Malé skupinky 1 hod.
 • Večeře
 • Modlitební večer

Cíl Školy

Cílem Školy není jenom předávání informací, ale především vytvoření možností pro osobní setkání se s živým Bohem. Rovněž mezi cíle patří i navazování kontaktů mezi jednotlivými společenstvími v rámci regionu i mezi regiony.

Cílem Školy je i podpora k aktivitě nejen laiků, ale i zasvěcených osob. Proto rovněž organizujeme 4-denní setkání duchovní obnovy pro zasvěcené osoby. Takových setkání již bylo více 30. Z nejznámějších lidí, kteří vedli tato setkání jsou např. o. Raniero Cantalamessa, papežský kazatel; o. Emanuel Cassanov, odpovědný za Obnovu v Duchu Svatém ve Španělsku a za dílo Evangelizace 2000, a další zkušení lidé z duchovního stavu, nebo laici z Polska, Slovenska, i USA.

Struktura Školy

Struktura Školy je otevřená. Znamená to jenom to, že po jejím ukončení mají absolventi možnost vstoupit do KOINONIE, tedy do společenství křesťanských vedoucích. Setkání Koinonie je 2x za rok, víkendové formační monotematické setkání (podzim, jaro).

Možnosti setkání Koinonie nejsou omezeny a je tu možnost spolupráce při službě při různých aktivitách (víkendové setkání Školy - nižší stupně, rekolekce - duchovní cvičení pro děti a mládež, poutě, setkání mládeže, atd.). V průběhu roku pomáhají ve farnostech, místních společenstvích. Tímto způsobem chce Škola nejenom formovat, ale i vytvořit trvalé spojení křesťanských animátorů, kteří se přátelí, spolupracují a vzájemně se sdílejí svými zkušenostmi a prožíváním víry atd.

V rámci Koinonie jsou 2 formační setkání za rok (víkendové, monotematické) s tématy:

 • Společenské, politické, psychologické i ekonomické témata.
 • Teologicko-pastorační tématika.
 • Teologie vnitřního života.
 • V čase mezi setkáním Koinonie - práce animátora v místní farnosti nebo ve společenství.
 • Pomoc nejméně u 2 víkendových setkáních Školy, nebo na jiných duchovních cvičeních a křesťanských akcích.

Církevní schválení

Požehnání církevní hierarchií má Škola od J.E. Jana Olszańskiego (Kamenicko - podolská diecéze, Ukrajina); J.E. Kir Sofron Mudry i jeho nástupce Kir Vladimír Wijtyšina (řecko-katolická Ivano-Frankovská diecéze, Ukrajina); J.E. Kir Igor Wozniak (Ľvov, Ukrajina).

V Moskvě Škola obdržela písemné svolení arcibiskupa Tadeáše Kondrušieviče. Obdobné schválení má Škola od biskupů z Poznaně, Varšavě, Wroclavia. Všechny ostatní společenství jsou ústně schváleny místní církevní hierarchií.

Vedení Školy

Zodpovědný za Školu Marie v ČR je Jiří Bárta.

Rada Školy Marie v ČR: Jiří Bárta, Teťana Holomková, Natalie Gazdíková.

Ředitelem Školy je o. Piotr Kurkiewicz OFM Cap.

Bratři Kapucíni – Krasilov, Kyjiv (+ Paulíni), Winnica, Dnieprodzieržinsk (+ bratři Františkáni), Odessa (+ Palotyni), Ivano – Frankovsk (s řeckokatolickými knězi), Lvov (s řeckokatolickými i římskokatolickými knězi), Kamienec Podolsky, Jalta, Čortkov, Praha (+ Dominikáni), Poznaň (s římskokatolickými knězi), Wroclaw (+ Paulíni), Ternopil (s římskokatolickými knězi)

Na vedení Školy se spolupodílejí:

 • Společenství laických vedoucích z Krasilova, Winnice, Ivano – Frankovska, Kijova, Odessy, Melitopola, Ľvova, Užgorodu, Tarnopola, Mukačeva, Dragobyča, Dniepropetrovska, Kamienca – Podolského, Berdyčova a jiné.
 • Laici ze společenstvích v Polsku (Poznaň, Wroclav, Gliwice, Nowy Targ, Czyžowice, Krakov, Varšava)
 • Američané z „Renewal Ministries“ (KCHO v USA)
 • Tím se Škola stává částečně i hnutím jednotícím různé lidi, mezi kterými se navazují vztahy přátelství.

Další informace

 • Škola neposkytuje teologické vzdělání typu „stricto“, které je potřebné k získání kanonické mise, např. k vyučování náboženství.
 • I přes to poskytuje více než teologická uskupení - formaci animátorů pro různé aktivity v církvi (biblické hodiny, evangelizační aktivity, modlitební setkání, charitativní aktivity atd.).
 • Někteří účastnící Školy studuji teologii na univerzitách, nebo ji již vystudovali.
 • Jedním z cílů Školy i Koinonie je vytvoření silných lokálních bází.
 • Následným cílem Školy i Koinonie je úzká spolupráce jednotlivých center Školy a tím vytvoření sítě společenství a to i na mezinárodní úrovni.
 • Dalším z cílů Školy i Koinonie je pozvání jednotlivých osob, společenství, sdružení a hnutí ze „Západu“ pro pomoc „Východu“ a jejich vzájemná kooperace.
 • Cílem Školy i Koinonie je také rozšíření a vznik nových center Školy v Rusku a jiných východních státech za pomoci okolních zemí - např. formou vedení víkendových setkání Školy, nebo i na delší dobu (např. rok) formou laických misijních skupin.
 • Mezi cíle Školy patří nejenom aktivity na poli evangelizace a formace, ale i charitativní činnost (vězni, narkomani, alkoholici, nemocní nádorovým onemocněním, děti, osoby staré a osamocené).
 • Za aktivity Školy zodpovídá Viceprovincie Ukrajiny - Menší bratři Kapucíni (vše ve shodě s Krakovskou provincií).